De praktijk voor Lichaamsgerichte Therapie en Coaching hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De praktijk voor Lichaamsgerichte Therapie en Coaching houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Praktijk voor Lichaamsgerichte Therapie en Coaching  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door de Praktijk voor Lichaamsgerichte Therapie en Coaching verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Praktijk voor Lichaamsgerichte Therapie en Coaching de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht
 • Gegevens over gezondheid.

Uw persoonsgegevens worden door de Praktijk voor Lichaamsgerichte Therapie en Coaching opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst tot 1 jaar daarna en daarna alleen de gegevens nodig voor financiële adminstratie.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door de Praktijk voor Lichaamsgerichte Therapie en Coaching  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door de Praktijk voor Lichaamsgerichte Therapie en Coaching opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Dit zal altijd gepaard gaan met het vooraf toestemming vragen aan de client en alleen gebeuren wanneer dit zinvol is in het kader van de gevolgde behandeling

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geef

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De Praktijk voor Lichaamsgerichte Therapie en Coaching bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens De Parktijk voor Lichaamsgerichte Therapie en Coaching van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Praktijk voor Lichaamsgerichte Therapie en Coaching

Iepstraat 27

3812MX

Amersfoort

Carin.mannak@planet.nl

K l a c h t e n p r o c e d u r e

Goede zorg | In gesprek
De Vereniging van Haptotherapeuten VVH en de bij haar aangesloten GZ-Haptotherapeuten stellen zich ten doel om
de zorg voor u zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Ik doe daarvoor mijn uiterste best en houdt me hierbij aan de
Beroepscode GZ-Haptotherapeut. Desondanks kan het voorkomen dat u ontevreden bent of een klacht heeft over de
door mij geboden zorg.
Deze klachtenprocedure dient ervoor om u als cliënt te informeren over de mogelijkheden om uw ontevredenheid of
klacht kenbaar te maken.
Als u vragen heeft over de behandeling, ontevreden bent of een klacht heeft, dan kunt u dit altijd aan mij kenbaar
maken. We kunnen in een gesprek dan samen komen tot duidelijkheid en hopelijk een bevredigende oplossing. Wilt u
een vertrouwenspersoon spreken, dan is ook dat mogelijk. Hij / zij heeft een luisterend oor en is in staat om u te
helpen uw ontevredenheid of klacht te verhelderen. U kunt hiervoor contact opnemen met het bureau van mijn
beroepsvereniging, bereikbaar op 020 488 7116 van maandag t / m donderdag van 09:00 tot 12:00 uur.
Klachtenfunctionaris | Geschilleninstantie
Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kunt u de (gratis) hulp inschakelen van de onafhankelijke
klachtenfunctionaris. Zij is onpartijdig, bemiddelt en geeft geen oordeel. Uw informatie wordt door haar vertrouwelijk
behandeld.
Klachtenfunctionaris | Mevrouw L. de Boon, 06 48445538 of bemiddeling@quasir.nl
Ik ben via mijn beroepsvereniging aangesloten bij de Stichting Zorggeschil. Deze geschilleninstantie is erkend door het
ministerie van VWS in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg, afgekort Wkkgz.
Tuchtrecht
Naast deze klachten- en geschillenregeling val ik ook onder tuchtrecht. De uitvoering van het tuchtrecht is in handen
van de Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie. Uw klacht wordt door deze commissie beoordeeld en
behandeld volgens de geldende maatschappelijke en medisch-juridische normen. De commissie onderzoekt uw klacht
eerst en verklaart deze vervolgens gegrond of ongegrond.
Voor de behandeling van uw klacht bij de Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie wordt aan u vooraf een
bedrag van € 115,00 in rekening gebracht (administratiekosten). Pas als dit bedrag is ontvangen, wordt de klacht in
behandeling genomen. Indien de klacht als gegrond wordt beschouwd, wordt dit bedrag later aan u terugbetaald.
Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie
P/a DingemansVanderKind
Mr J. van der Pijl / secretaris
Sarphatistraat 9
1017 WS Amsterdam

beroepsprofiel Haptotherapeut

Inhoudsopgave
Inleiding
Algemene bepalingen
Definities
De GZ-Haptotherapeut en de volksgezondheid
Grondregel voor het ethisch handelen
Inzage in gegevens, gegevensverstrekking en geheimhouding
Aangaan behandelrelatie en informeren cliënt
Beëindigen behandelrelatie
Verbod van seksueel gedrag en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag, zoals agressie en intimidatie
Respecteren integriteit en intimiteit van cliënt rond aanraking
Speciale zorgvuldigheid bij therapeutische belasting
Interdisciplinaire en collegiale samenwerking, assistentie en doorverwijzing, leiding geven en medewerkers in dienst
Dossiervoering en inzagerecht cliënt of diens vertegenwoordiger
Gegevensverwerking
Relatie tot de professionele kaders (opleiding, wetenschap, veiligheid en vertrouwelijkheid)
Relatie tot de media
Subsidies, sponsoring en contacten met het bedrijfsleven
Bijzondere bepaling
Overige

Inleiding
De Vereniging van Haptotherapeuten (VVH) is een landelijke beroepsvereniging die zich ten doel stelt het bevorderen van de beoefening van de Haptotherapie als beroep en het bevorderen van de kwaliteit in de beroepsuitoefening, conform de richtlijnen met betrekking tot de toepassing van de Haptotherapie. Dit vereist een expliciet stelsel van gedragsregels dat dient te worden onderschreven door elke geregistreerde GZ-Haptotherapeut.
De Beroepscode GZ-Haptotherapeut steunt op de basisprincipes dat ieder mens recht heeft op verwezenlijking van zijn eigen mogelijkheden, op zelfbepaling, zelfbeschikking, respect en integriteit. Deze basisprincipes zijn in deze Beroepscode in meer specifieke regels en richtlijnen uitgewerkt.
De Beroepscode GZ-Haptotherapeut bouwt voort op de in Nederland algemeen aanvaarde maatschappelijke ethische principes, op de voortgaande ontwikkeling met betrekking tot de beroepsuitoefening die binnen de eigen beroepsgroep plaatsvindt en op de jurisprudentie die in de loop de jaren is opgebouwd door de Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie.
Bij de beroepsuitoefening dient de GZ-Haptotherapeut steeds in ogenschouw te nemen dat de beroepsmatige relaties die hij aangaat in aanleg ongelijk zijn, wat mogelijk kan leiden tot afhankelijkheid. Ook daarvoor biedt de Beroepscode houvast.
Het uitgangspunt voor de Beroepscode GZ-Haptotherapeut is om gedragsregels te formuleren waaraan het beroepsmatig handelen van de GZ-Haptotherapeut dient te voldoen. Een van de doelstellingen van de VVH is om reflectie en het denken over de ethische principes van het beroepsmatig handelen van de GZ-Haptotherapeut te stimuleren. Zij ziet dit in het belang van degenen op wie het beroepsmatig handelen van de GZ-Haptotherapeut betrekking heeft, in het belang van de maatschappij en in het belang van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de GZ-Haptotherapeut. Voor al diegenen is de Beroepscode een leidraad en een bron van informatie.
Coördinatie en samenstelling versie 0219: Mw. M.E. de Jonge, directeur VVH
Samenstellers versie 2009 waarop deze herziene versie is doorontwikkeld:
• Mw. F.M.T. Booijink, fysiotherapeut en GZ-Haptotherapeut
• Mw. P.M. Bouwman (Msc), gestaltpsychotherapeut en GZ-Haptotherapeut
• Dhr. J. Guichelaar, fysiotherapeut en GZ-Haptotherapeut
• Mw. T.M.B. Huisman, fysiotherapeut en GZ-Haptotherapeut
• Dhr. G.A. Klabbers (Phd), fysiotherapeut en GZ-Haptotherapeut
• Mw. S. Taat-Piena, fysiotherapeut en GZ-Haptotherapeut
• Dhr. R.H. de Vos, orthopedagoog, haptotherapeut en vertrouwenspersoon
• Mw. J.M.P. Wijnakker, GZ-Haptotherapeut en coach
Adviesraad:
• Mr T.M.A. van Löben Sels, kantonrechter
• Mr J. van der Pijl, advocaat
• Drs K. Jonker, klinisch psycholoog
• Drs H. Laman, revalidatiearts
Ter handhaving van deze Beroepscode heeft de VVH een Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie. Samenstelling en werkwijze hiervan zijn geregeld in een apart reglement, het reglement Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie.
2019 | Vereniging van Haptotherapeuten | 4
Algemene bepalingen
Functie De Beroepscode beoogt recht en bescherming te geven aan de GZ-Haptotherapeut en aan degenen met wie de GZ-Haptotherapeut in een professionele relatie treedt. De Beroepscode verschaft criteria waaraan de GZ-Haptotherapeut zijn handelen kan toetsen en stelt hieraan duidelijke grenzen. Tot slot verschaft de Beroepscode gedragsregels die een waarborg vormen voor een consistente kwaliteit van de beroepsuitoefening van de GZ-Haptotherapeut.
Werkingssfeer De Beroepscode wordt van toepassing geacht op alle GZ-Haptotherapeuten die lid zijn van de VVH en geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister van GZ-Haptotherapeuten. De Beroepscode vooronderstelt kennis van alle relevante wettelijk vastgelegde regelgevingen en vormt daarop een belangrijke aanvulling.
Uitgangspunten De GZ-Haptotherapeut heeft als taak bij te dragen aan het welbevinden van allen die zich voor therapie tot hem wenden. Hij laat zich hierbij leiden door de volgende algemene uitgangspunten:
a. ieder mens heeft als zelfstandig en verantwoordelijk persoon het recht om te streven naar verwezenlijking van zijn mogelijkheden;
b. respect voor de zelfbepaling en zelfbeschikking van iedere persoon;
c. geen uitoefening of acceptatie van discriminatie met betrekking tot leeftijd, levensfase, sociale en economische status, opleiding, cultuur, geloof, ras, seksuele gerichtheid of voorkeur, geslacht en levensovertuiging of welke andere grond ook;
d. respect en terughoudendheid ten aanzien van het privédomein van de persoon waarmee hij professioneel in contact treedt.
Inwerkingtreding Deze Beroepscode is met ingang van 24 april 1999 met instemming van de Algemene ledenvergadering (ALV) van de VVH van kracht voor alle haptotherapeuten die lid zijn van de VVH en geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister van GZ-Haptotherapeuten.
Deze Beroepscode zal van tijd tot tijd aan de hand van geldende normen / opvattingen en gewijzigde wetgeving worden herzien. Deze voorliggende versie is vastgesteld in de ALV op <>.

Definities
GZ-Haptotherapeut Hij die lid is van de VVH en geregistreerd staat in het Kwaliteitsregister van GZ-Haptotherapeuten en als hulpverlener, docent of supervisor van haptotherapeuten werkzaam is.
Met de toevoeging ‘GZ’ wordt duidelijk gemaakt en bedoeld de haptotherapeut die werkzaam is binnen het domein van de gezondheidszorg, in tegenstelling tot haptotherapeuten die actief zijn in andere werkvelden of een ieder die op haptonomische basis werkt.
*Waar in dit verband ‘hij’ staat kan ook ‘zij’ gelezen worden.
Professionele relatie Relatie als therapeut, docent of supervisor met cliënten, studenten of supervisanten.
Behandeling Alle hulpverlening van een GZ-Haptotherapeut welke gericht is op het verbeteren van het welbevinden van de cliënt.
Cliënt De persoon waarmee een professionele relatie wordt aangegaan, dan wel waarover gerapporteerd wordt.
Betrokkenen Al degenen die op enigerlei wijze een band hebben of in een bepaald verband staan tot de cliënt (partner, echtgenoot, ouders, voogden, begeleiders / verzorgers etc

Haptotherapeut in opleiding Hij die het vak Haptotherapie leert uit te oefenen.
Werkbegeleider
Hij die het werk van de haptotherapeut in opleiding begeleidt.
Supervisor Hij die het werk van de haptotherapeut superviseert.
Supervisie Het individueel of in kleine groepen, onder begeleiding van een supervisor leren om hulpvragen binnen de Haptotherapie methodisch te benaderen. In supervisie staat de haptotherapeut als persoon in zijn werk centraal, waarbij het vooral gaat om de mogelijkheid verder te leren reflecteren op het eigen beroepsmatig handelen en dit te onderzoeken en / of te verbeteren.
Intervisie Methode van intercollegiaal overleg waarbij de deelnemers van en aan elkaar leren in een gestructureerde vorm van systematische uitwisseling van werkervaring en reflectie daarop.

1. De GZ-Haptotherapeut en de volksgezondheid
1.1. De GZ-Haptotherapeut draagt – in overeenstemming met de zorgwetgeving die van toepassing is en het daarop vooruitlopend maatschappelijk handelen – bij aan de volksgezondheid.
1.2. De GZ-Haptotherapeut stelt zich in op het signaleren van gezondheidsbedreigende gedragingen, houdingen of factoren en maakt daar op attent, adviseert daaromtrent of neemt passende maatregelen.
2. Grondregel voor het ethisch handelen
2.1. Elke toepassing van Haptotherapie is slechts dan toegestaan indien deze ten dienste staat van het welzijn en de gezondheid van de cliënt.
2.2. De voorgaande grondregel geldt als volstrekte grondslag voor elke toepassing van haptotherapie, alsmede als meest essentiële toetsingsgrond voor de beoordeling daarvan.
2.3. De GZ-Haptotherapeut verleent geen medewerking aan en profiteert niet van haptotherapeutische werkzaamheden die met de Beroepscode in strijd zijn.
2.4. Met deze grondregel is niet in strijd:
a. didactische demonstratie en oefening ten dienste van opleiding;
b. zorgvuldige experimentatie ten dienste van wetenschappelijk onderzoek.
2.5. Met deze grondregel is in strijd iedere toepassing die strekt tot vermaak, vertoon of sensatie.
3. Inzage in gegevens, gegevensverstrekking en geheimhouding
3.1. De GZ-Haptotherapeut behoeft voor het geven van inzage in of het verstrekken van gegevens aan een ieder die niet bij de behandeling betrokken is de schriftelijke en gerichte toestemming van de cliënt, tenzij de GZ-Haptotherapeut in gevolge een wettelijk voorschrift tot gegevensverstrekking verplicht is.
Dit geldt ook voor audio-, video- of filmregistraties van therapiezittingen met de cliënt. In dit kader is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in het dagelijks spraakgebruik ook wel ‘privacywet’ genoemd, van toepassing.
3.2. Bovenstaande bepaling blijft van kracht ook nadat de behandeling c.q. de begeleiding beëindigd is.
3.3. Voor iedere volgende informatieverstrekking dient de cliënt opnieuw zijn toestemming te verlenen, tenzij hij schriftelijk heeft verklaard dat zijn toestemming ook informatieverstrekkingen betreft die binnen de behandeling zullen volgen.
3.4. De cliënt heeft het recht om een toestemming zoals hierboven bedoeld op ieder moment in te trekken.
3.5. Bedoelde verklaringen van de cliënt dienen in zijn dossier bewaard te wo

2019 | Vereniging van Haptotherapeuten | 2
Inhoudsopgave
Inleiding
Algemene bepalingen
Definities
De GZ-Haptotherapeut en de volksgezondheid
Grondregel voor het ethisch handelen
Inzage in gegevens, gegevensverstrekking en geheimhouding
Aangaan behandelrelatie en informeren cliënt
Beëindigen behandelrelatie
Verbod van seksueel gedrag en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag, zoals agressie en intimidatie
Respecteren integriteit en intimiteit van cliënt rond aanraking
Speciale zorgvuldigheid bij therapeutische belasting
Interdisciplinaire en collegiale samenwerking, assistentie en doorverwijzing, leiding geven en medewerkers in dienst
Dossiervoering en inzagerecht cliënt of diens vertegenwoordiger
Gegevensverwerking
Relatie tot de professionele kaders (opleiding, wetenschap, veiligheid en vertrouwelijkheid)
Relatie tot de media
Subsidies, sponsoring en contacten met het bedrijfsleven
Bijzondere bepaling
Overige documenten
2019 | Vereniging van Haptotherapeuten | 3
Inleiding
De Vereniging van Haptotherapeuten (VVH) is een landelijke beroepsvereniging die zich ten doel stelt het bevorderen van de beoefening van de Haptotherapie als beroep en het bevorderen van de kwaliteit in de beroepsuitoefening, conform de richtlijnen met betrekking tot de toepassing van de Haptotherapie. Dit vereist een expliciet stelsel van gedragsregels dat dient te worden onderschreven door elke geregistreerde GZ-Haptotherapeut.
De Beroepscode GZ-Haptotherapeut steunt op de basisprincipes dat ieder mens recht heeft op verwezenlijking van zijn eigen mogelijkheden, op zelfbepaling, zelfbeschikking, respect en integriteit. Deze basisprincipes zijn in deze Beroepscode in meer specifieke regels en richtlijnen uitgewerkt.
De Beroepscode GZ-Haptotherapeut bouwt voort op de in Nederland algemeen aanvaarde maatschappelijke ethische principes, op de voortgaande ontwikkeling met betrekking tot de beroepsuitoefening die binnen de eigen beroepsgroep plaatsvindt en op de jurisprudentie die in de loop de jaren is opgebouwd door de Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie.
Bij de beroepsuitoefening dient de GZ-Haptotherapeut steeds in ogenschouw te nemen dat de beroepsmatige relaties die hij aangaat in aanleg ongelijk zijn, wat mogelijk kan leiden tot afhankelijkheid. Ook daarvoor biedt de Beroepscode houvast.
Het uitgangspunt voor de Beroepscode GZ-Haptotherapeut is om gedragsregels te formuleren waaraan het beroepsmatig handelen van de GZ-Haptotherapeut dient te voldoen. Een van de doelstellingen van de VVH is om reflectie en het denken over de ethische principes van het beroepsmatig handelen van de GZ-Haptotherapeut te stimuleren. Zij ziet dit in het belang van degenen op wie het beroepsmatig handelen van de GZ-Haptotherapeut betrekking heeft, in het belang van de maatschappij en in het belang van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de GZ-Haptotherapeut. Voor al diegenen is de Beroepscode een leidraad en een bron van informatie.
Coördinatie en samenstelling versie 0219: Mw. M.E. de Jonge, directeur VVH
Samenstellers versie 2009 waarop deze herziene versie is doorontwikkeld:
• Mw. F.M.T. Booijink, fysiotherapeut en GZ-Haptotherapeut
• Mw. P.M. Bouwman (Msc), gestaltpsychotherapeut en GZ-Haptotherapeut
• Dhr. J. Guichelaar, fysiotherapeut en GZ-Haptotherapeut
• Mw. T.M.B. Huisman, fysiotherapeut en GZ-Haptotherapeut
• Dhr. G.A. Klabbers (Phd), fysiotherapeut en GZ-Haptotherapeut
• Mw. S. Taat-Piena, fysiotherapeut en GZ-Haptotherapeut
• Dhr. R.H. de Vos, orthopedagoog, haptotherapeut en vertrouwenspersoon
• Mw. J.M.P. Wijnakker, GZ-Haptotherapeut en coach
Adviesraad:
• Mr T.M.A. van Löben Sels, kantonrechter
• Mr J. van der Pijl, advocaat
• Drs K. Jonker, klinisch psycholoog
• Drs H. Laman, revalidatiearts
Ter handhaving van deze Beroepscode heeft de VVH een Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie. Samenstelling en werkwijze hiervan zijn geregeld in een apart reglement, het reglement Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie.
2019 | Vereniging van Haptotherapeuten | 4
Algemene bepalingen
Functie De Beroepscode beoogt recht en bescherming te geven aan de GZ-Haptotherapeut en aan degenen met wie de GZ-Haptotherapeut in een professionele relatie treedt. De Beroepscode verschaft criteria waaraan de GZ-Haptotherapeut zijn handelen kan toetsen en stelt hieraan duidelijke grenzen. Tot slot verschaft de Beroepscode gedragsregels die een waarborg vormen voor een consistente kwaliteit van de beroepsuitoefening van de GZ-Haptotherapeut.
Werkingssfeer De Beroepscode wordt van toepassing geacht op alle GZ-Haptotherapeuten die lid zijn van de VVH en geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister van GZ-Haptotherapeuten. De Beroepscode vooronderstelt kennis van alle relevante wettelijk vastgelegde regelgevingen en vormt daarop een belangrijke aanvulling.
Uitgangspunten De GZ-Haptotherapeut heeft als taak bij te dragen aan het welbevinden van allen die zich voor therapie tot hem wenden. Hij laat zich hierbij leiden door de volgende algemene uitgangspunten:
a. ieder mens heeft als zelfstandig en verantwoordelijk persoon het recht om te streven naar verwezenlijking van zijn mogelijkheden;
b. respect voor de zelfbepaling en zelfbeschikking van iedere persoon;
c. geen uitoefening of acceptatie van discriminatie met betrekking tot leeftijd, levensfase, sociale en economische status, opleiding, cultuur, geloof, ras, seksuele gerichtheid of voorkeur, geslacht en levensovertuiging of welke andere grond ook;
d. respect en terughoudendheid ten aanzien van het privédomein van de persoon waarmee hij professioneel in contact treedt.
Inwerkingtreding Deze Beroepscode is met ingang van 24 april 1999 met instemming van de Algemene ledenvergadering (ALV) van de VVH van kracht voor alle haptotherapeuten die lid zijn van de VVH en geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister van GZ-Haptotherapeuten.
Deze Beroepscode zal van tijd tot tijd aan de hand van geldende normen / opvattingen en gewijzigde wetgeving worden herzien. Deze voorliggende versie is vastgesteld in de ALV op <>.
2019 | Vereniging van Haptotherapeuten | 5
Definities
GZ-Haptotherapeut Hij die lid is van de VVH en geregistreerd staat in het Kwaliteitsregister van GZ-Haptotherapeuten en als hulpverlener, docent of supervisor van haptotherapeuten werkzaam is.
Met de toevoeging ‘GZ’ wordt duidelijk gemaakt en bedoeld de haptotherapeut die werkzaam is binnen het domein van de gezondheidszorg, in tegenstelling tot haptotherapeuten die actief zijn in andere werkvelden of een ieder die op haptonomische basis werkt.
*Waar in dit verband ‘hij’ staat kan ook ‘zij’ gelezen worden.
Professionele relatie Relatie als therapeut, docent of supervisor met cliënten, studenten of supervisanten.
Behandeling Alle hulpverlening van een GZ-Haptotherapeut welke gericht is op het verbeteren van het welbevinden van de cliënt.
Cliënt De persoon waarmee een professionele relatie wordt aangegaan, dan wel waarover gerapporteerd wordt.
Betrokkenen Al degenen die op enigerlei wijze een band hebben of in een bepaald verband staan tot de cliënt (partner, echtgenoot, ouders, voogden, begeleiders / verzorgers etc.).
Haptotherapeut in opleiding Hij die het vak Haptotherapie leert uit te oefenen.
Werkbegeleider
Hij die het werk van de haptotherapeut in opleiding begeleidt.
Supervisor Hij die het werk van de haptotherapeut superviseert.
Supervisie Het individueel of in kleine groepen, onder begeleiding van een supervisor leren om hulpvragen binnen de Haptotherapie methodisch te benaderen. In supervisie staat de haptotherapeut als persoon in zijn werk centraal, waarbij het vooral gaat om de mogelijkheid verder te leren reflecteren op het eigen beroepsmatig handelen en dit te onderzoeken en / of te verbeteren.
Intervisie Methode van intercollegiaal overleg waarbij de deelnemers van en aan elkaar leren in een gestructureerde vorm van systematische uitwisseling van werkervaring en reflectie daarop.
2019 | Vereniging van Haptotherapeuten | 6
1. De GZ-Haptotherapeut en de volksgezondheid
1.1. De GZ-Haptotherapeut draagt – in overeenstemming met de zorgwetgeving die van toepassing is en het daarop vooruitlopend maatschappelijk handelen – bij aan de volksgezondheid.
1.2. De GZ-Haptotherapeut stelt zich in op het signaleren van gezondheidsbedreigende gedragingen, houdingen of factoren en maakt daar op attent, adviseert daaromtrent of neemt passende maatregelen.
2. Grondregel voor het ethisch handelen
2.1. Elke toepassing van Haptotherapie is slechts dan toegestaan indien deze ten dienste staat van het welzijn en de gezondheid van de cliënt.
2.2. De voorgaande grondregel geldt als volstrekte grondslag voor elke toepassing van haptotherapie, alsmede als meest essentiële toetsingsgrond voor de beoordeling daarvan.
2.3. De GZ-Haptotherapeut verleent geen medewerking aan en profiteert niet van haptotherapeutische werkzaamheden die met de Beroepscode in strijd zijn.
2.4. Met deze grondregel is niet in strijd:
a. didactische demonstratie en oefening ten dienste van opleiding;
b. zorgvuldige experimentatie ten dienste van wetenschappelijk onderzoek.
2.5. Met deze grondregel is in strijd iedere toepassing die strekt tot vermaak, vertoon of sensatie.
3. Inzage in gegevens, gegevensverstrekking en geheimhouding
3.1. De GZ-Haptotherapeut behoeft voor het geven van inzage in of het verstrekken van gegevens aan een ieder die niet bij de behandeling betrokken is de schriftelijke en gerichte toestemming van de cliënt, tenzij de GZ-Haptotherapeut in gevolge een wettelijk voorschrift tot gegevensverstrekking verplicht is.
Dit geldt ook voor audio-, video- of filmregistraties van therapiezittingen met de cliënt. In dit kader is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in het dagelijks spraakgebruik ook wel ‘privacywet’ genoemd, van toepassing.
3.2. Bovenstaande bepaling blijft van kracht ook nadat de behandeling c.q. de begeleiding beëindigd is.
3.3. Voor iedere volgende informatieverstrekking dient de cliënt opnieuw zijn toestemming te verlenen, tenzij hij schriftelijk heeft verklaard dat zijn toestemming ook informatieverstrekkingen betreft die binnen de behandeling zullen volgen.
3.4. De cliënt heeft het recht om een toestemming zoals hierboven bedoeld op ieder moment in te trekken.
3.5. Bedoelde verklaringen van de cliënt dienen in zijn dossier bewaard te worden.
3.6. Bij het ontbreken van schriftelijke toestemming van de betrokken cliënt om informatie aan derden te verstrekken kan de GZ-Haptotherapeut zich pas
2019 | Vereniging van Haptotherapeuten | 7
ontheven achten van de plicht tot geheimhouding indien tenminste voldaan is aan alle hieronder genoemde voorwaarden:
a. alles is tijdig in het werk gesteld om toestemming van de betrokken cliënt te verkrijgen;
b. de GZ-Haptotherapeut verkeert door het handhaven van de geheimhouding in gewetensnood;
c. er bestaat geen andere mogelijkheid om het vigerende probleem op te lossen dan het doorbreken van de geheimhoudingsplicht;
d. het is vrijwel zeker dat het niet doorbreken van de geheimhoudingsplicht voor de cliënt en / of derden aanwijsbare en ernstige schade en / of gevaar op kan leveren;
e. de GZ-Haptotherapeut is er vrijwel zeker van dat het doorbreken van de geheimhoudingsplicht de schade aan cliënt en / of derden in belangrijke mate kan voorkomen of beperkt.
3.7. Indien een situatie zoals genoemd onder 3.6. zich voordoet zal de GZ-Haptotherapeut eerst nagaan of inschakeling van (andere) hulpverleners / hulpverleningsinstellingen tot het beoogde doel kan leiden of in belangrijke mate daartoe kan bijdragen. Uitsluitend als er geen andere uitweg is om het beoogde doel te bereiken zal de GZ-Haptotherapeut overwegen zich tot een justitiële instelling te wenden.
3.8. Ook in geval de cliënt de GZ-Haptotherapeut schriftelijk ontslaat van de plicht tot geheimhouding is laatstgenoemde niet verplicht de geheimhouding te verbreken.
3.9. De GZ-Haptotherapeut is verplicht zich jegens de rechter te beroepen op verschoning indien het afleggen van een getuigenis en / of het beantwoorden van bepaalde vragen hem in strijd brengt met zijn geheimhoudingsplicht.
3.10. De verplichting om zo’n beroep op de rechter te doen, kan alleen opgeheven worden als voldaan is aan alle in artikel 3.6 genoemde voorwaarden.
3.11. Indien de rechter weigert verschoning toe te staan, dan mag de GZ-Haptotherapeut de ter zitting gestelde vragen over de cliënt beantwoorden. Hij dient zich dan te beperken tot het geven van feitelijke informatie en uitsluitend alleen die informatie waar om gevraagd wordt. Hij dient zich te onthouden van een waardeoordeel over de cliënt.
3.12. De GZ-Haptotherapeut mag in principe niet optreden als getuige-deskundige in een rechtsgeding, met als doel de feitelijke waarheid vast te stellen, wanneer hij als hulpverlener / docent / supervisor in een professionele relatie staat tot één of meerdere van de in / bij de zaak betrokken personen.
3.13. De GZ-Haptotherapeut vraagt en / of geeft aan derden slechts die niet-onherkenbaar gemaakte informatie omtrent de cliënt die noodzakelijk is in verband met de voortgang van de behandeling.
3.14. Ten aanzien van informatie over cliënten van anderen is de GZ-Haptotherapeut eveneens aan de geheimhoudingsplicht gebonden. Dit geldt ook jegens personen die zelf aan de geheimhoudingsplicht gebonden zijn.
3.15. Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek kan de GZ-Haptotherapeut desgevraagd aan derden gegevens verstrekken. Dit kan alleen met toestemming van de cliënt.
2019 | Vereniging van Haptotherapeuten | 8
3.16. Voor wetenschappelijke publicaties, onderwijs, kwaliteitszorg, supervisie en intervisie mag de GZ-Haptotherapeut uitsluitend gegevens van en oordelen over een cliënt gebruiken en verstrekken waaruit diens identiteit niet te herleiden is. De combinatie van gegevens en beschreven omstandigheden mag er niet toe kunnen leiden dat derden daaruit de cliënt herkennen, tenzij de cliënt toestemming heeft gegeven voor een dergelijke gegevensverstrekking.
3.17. Bij gegevensverstrekking voor wetenschappelijk onderzoek dient altijd gekeken te worden of het onderzoek door een METC is getoetst, of een vergelijkbaar toetsingsorgaan. Verder dienen de regels ten aanzien van informatieverstrekking over de aard en het belang van het onderzoek duidelijk zijn, alsmede het recht op weigering van het onderzoek en de consequenties daarvan (geen).
4. Aangaan behandelrelatie en informeren cliënt
4.1. De GZ-Haptotherapeut stelt voor het aangaan van een professionele relatie de cliënt op de hoogte van de betalingsvoorwaarden en de hoogte van zijn honorarium. Tevens meldt hij vooraf eventuele andere voorwaarden zoals de procedure met betrekking tot het afzeggen van afspraken e.d.
4.2. Voor gevallen van afwezigheid dient, indien nodig, waarneming gewaarborgd en geregeld te zijn.
4.3. De GZ-Haptotherapeut weigert een professionele relatie van welke aard dan ook – van hulpverlenend tot en met in verband met wetenschappelijk onderzoek – aan te gaan of voort te zetten, wanneer hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat hij daarmee in conflict zal kunnen komen met de Beroepscode.
4.4. In het algemeen dient de GZ-Haptotherapeut zich bij het aangaan van professionele relaties te houden aan de algemeen aanvaarde en wettelijke regels van professioneel gedrag en houding.
4.5. De GZ-Haptotherapeut dient cliënten waarmee hij een professionele relatie aangaat, gaat adviseren, voorlichten, onderrichten of onderzoeken (t.b.v. behandeling, onderwijs of wetenschappelijk onderzoek) op begrijpelijke wijze te informeren over wat hij gaat doen (doel / werkwijze).
4.6. De GZ-Haptotherapeut onthoudt zich in het contact met cliënten van beloftes omtrent effect en gevolg van de Haptotherapie die niet te realiseren zijn.
4.7. De GZ-Haptotherapeut stelt samen met de cliënt een behandelplan op waarin tevens de hulpvraag wordt beschreven. De GZ-Haptotherapeut hanteert binnen en gedurende de professionele relatie geen methoden die cliënten aantasten in hun waardigheid of die verder doordringen in het privéleven van de cliënt dan nodig is voor het gestelde doel van behandeling, voorlichting, onderwijs of onderzoek.
4.8. De GZ-Haptotherapeut let erop de taal waarin de cliënt zijn eigen problematiek begrijpt en uitdrukt zoveel mogelijk te respecteren. Hij zal echter wel kritisch corrigeren waar deze taal uitdrukking is van mogelijke misvattingen hieromtrent of waar deze strijdig is met de huidige haptotherapeutische inzichten.
4.9. De GZ-Haptotherapeut let erop de opvattingen van de cliënt met betrekking tot zijn problematiek niet te devalueren door zijn taalgebruik.
2019 | Vereniging van Haptotherapeuten | 9
4.10. Als het past binnen het gestelde doel kan de GZ-Haptotherapeut expliciete suggesties doen of adviezen geven ten aanzien van de door de cliënt geformuleerde ervaringen en / of belevingen die verband houden met zijn problematiek.
4.11. Suggesties en / of adviezen betreffende de door de cliënt geformuleerde ervaringen en / of belevingen worden aan de cliënt niet anders dan rechtstreeks en mondeling overgebracht en al dan niet met hem ter hand te stellen schriftelijke toelichtingen.
4.12. Haptotherapeutisch onderzoek vindt altijd plaats onder voor dergelijk onderzoek geldende condities, die bovendien zijn vastgelegd in de medische en paramedische Beroepscodes. Eventuele derden die ter assistentie hierbij betrokken zijn, zijn ofwel gebonden aan hun eigen Beroepscodes dan wel in afgeleide zin aan die van de (para)medische Beroepscodes.
4.13. De GZ-Haptotherapeut draagt er zorg voor dat zijn cliënten worden gewezen op het bestaan van deze Beroepscode, op het bestaan van een klachtenprocedure en de Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie.
4.14. Van elke GZ-Haptotherapeut wordt verwacht iedere toepassing van Haptotherapie te omringen met zorgvuldigheid ter vermijding van het toebrengen van schade aan of het berokkenen van nadeel voor zijn cliënt, proefpersoon of student.
4.15. In het geval een cliënt, proefpersoon of student zal worden blootgesteld aan spanning(en) dienen adequate maatregelen te worden genomen, strekkende tot veiligheid van de betreffende persoon, ook na afloop van de behandeling of wetenschappelijk onderzoek en dient zo nodig een bevoegde collega of iemand van een andere (para)medische discipline te worden geraadpleegd.
4.16. De GZ-Haptotherapeut accepteert gedurende de looptijd van de professionele relatie in welke setting dan ook en na afloop van de professionele relatie – gedurende een periode van tenminste zes maanden – geen geschenken die een betrekkelijk kleine waarde te boven gaan. Evenmin mag hij gedurende deze perioden overeenkomsten sluiten met cliënt(en) die een onevenredig voordeel voor hem opleveren.
5. Beëindigen behandelrelatie
5.1. De GZ-Haptotherapeut erkent en respecteert het recht van cliënten om op elk tijdstip de behandelrelatie te verbreken of medewerking te weigeren aan de behandeling c.q. begeleiding.
5.2. De GZ-Haptotherapeut heeft niet het recht de professionele relatie zonder meer te verbreken. Bij gewichtige redenen kan de GZ-haptotherapeut de plicht hebben de relatie te verbreken. Dergelijke gewichtige redenen zijn:
a. de GZ-Haptotherapeut heeft goede redenen te verwachten dat voortzetting van de professionele relatie niet zal leiden tot verbetering of handhaving van het functioneren van de cliënt;
b. de cliënt eist vervanging van het oorspronkelijk overeengekomen doel door een ander doel;
c. de GZ-Haptotherapeut vreest dat voortzetting van de professionele relatie
2019 | Vereniging van Haptotherapeuten | 10
niet meer te verenigen is met zijn lichamelijke of geestelijke gezondheid dan wel met zijn veiligheid;
d. de cliënt wil niet meewerken aan bepaalde methoden die de GZ-Haptotherapeut in het kader van zijn taakstelling en taakvervulling nodig vindt, als gevolg waarvan hij voortzetting van de professionele relatie niet langer verantwoord acht.
5.3. Bij verbreking van de professionele relatie door de GZ-Haptotherapeut dient hij:
a. de uiterste zorgvuldigheid in acht te nemen;
b. zijn beslissing in voor de cliënt begrijpelijke termen te motiveren;
c. desgewenst, indien mogelijk, voor adequate verwijzing zorg te dragen.
6. Verbod van seksueel gedrag en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag, zoals agressie en intimidatie
6.1. Seksuele, seksueel gerichte en als seksueel op te vatten handelingen en het aangaan van seksuele en / of intieme relaties door de GZ-Haptotherapeut in hulpverleningscontacten en bij voorlichting, onderricht, onderwijs en onderzoek zijn absoluut niet geoorloofd. Ditzelfde geldt voor andere vormen van grensoverschrijdend gedrag, zoals agressie en intimidatie.
6.2. Wanneer bepaalde vormen van aanrakingen / handelingen van de GZ-Haptotherapeut door de cliënt, met wie de GZ-Haptotherapeut in een professionele relatie is getreden, als seksueel gericht of als seksueel gedrag zijn op te vatten / te interpreteren, zal de opvatting van de cliënt de doorslag geven.
6.3. Het is de GZ-Haptotherapeut binnen een professionele relatie met zijn cliënt verboden om te stimuleren of toe te laten dat in zijn aanwezigheid deze handelingen plaatsvinden tussen de cliënt en (een) ander(en).
6.4. Iedere GZ-Haptotherapeut is verplicht zich te onthouden van seksuele en / of intieme toenaderingspogingen, ook als een cliënt – of wie dan ook – met wie de GZ-Haptotherapeut in een professionele relatie verkeert, dit verlangt of daartoe uitnodigt.
6.5. Mocht evenwel toch sprake zijn van een willen (gaan) toegeven aan een wederzijdse seksuele en / of intieme toenadering dan dient de GZ-Haptotherapeut onmiddellijk de professionele relatie te beëindigen. Hij is dan verplicht een collega of collega’s te raadplegen en vervanging voor hem zelf te regelen.
6.6. Het verbod op het aangaan van een seksuele en / of intieme relatie met een (ex-)cliënt is van kracht tot en met minimaal één jaar na de beëindiging of afronding van deze relatie. Deze termijn geldt, los van hetgeen hierover in andere Beroepscodes, waar de GZ-Haptotherapeut aan gebonden is, is vastgelegd.
6.7. De GZ-Haptotherapeut die in een professionele relatie te maken krijgt met sterke over- en tegenoverdracht gevoelens1 dient een collega, intervisor of supervisor te raadplegen om gezamenlijk na te gaan:
1 Gevoelens van over- en tegenoverdracht komen ook in algemene zin voor.
2019 | Vereniging van Haptotherapeuten | 11
a. of de aangegane professionele relatie – die in zo’n geval ernstig onder druk komt te staan – gecontinueerd kan worden en op welke voorwaarden dat dan zou kunnen;
b. of verwijzing overwogen dient te worden en op welke manier dat dan zou kunnen gebeuren.
7. Respecteren integriteit en intimiteit van cliënt rond aanraking
7.1. De behandeling c.q. de begeleiding door de GZ-Haptotherapeut dient plaats te vinden in een zodanige ruimte dat derden geen kennis kunnen nemen van hetgeen in de behandeling plaatsvindt.
7.2. Specifiek voor de Haptotherapie is dat de cliënt binnen de professionele relatie affectief bevestigd wordt, mensgericht wordt benaderd en zijn oorspronkelijk gezond vermogen tot herstel en ontwikkeling (weer) wordt aangesproken, waardoor blijvend veranderingen (kunnen) optreden in zijn functioneren. Binnen deze professionele relatie kan de cliënt daartoe worden aangeraakt.
7.3. Aanraking binnen de professionele relatie is slechts dan geoorloofd als deze kan bijdragen aan het bewerkstelligen van verbetering van het welbevinden van de cliënt. Aanraking is niet geoorloofd wanneer dit het belang van de GZ-Haptotherapeut dient.
7.4. De GZ-Haptotherapeut zal in het kader van een haptotherapeutische behandeling de cliënt op een voor hem begrijpelijke wijze op de hoogte stellen van het doel van de aanraking en de wijze waarop deze wordt uitgevoerd.
7.5. Wanneer de GZ-Haptotherapeut besluit tot een behandeling waarin wordt aangeraakt, draagt hij er zorg voor:
a. dat de cliënt hieraan zijn goedkeuring heeft gegeven;
b. dat dit wordt vastgelegd in het behandelplan, dat besproken en ingezien moet kunnen worden door de cliënt alsook door ter zake deskundige derden, zoals supervisoren en collega’s.
7.6. Binnen de uitoefening van de Haptotherapie is het gebruikelijk dat de cliënt, binnen zijn eigen grenzen, zich gedeeltelijk ontkleedt en de haptotherapeutische aanraking plaatsvindt op de ontblote huid. Binnen de grenzen van de professionele beroepsuitoefening dient hierbij rekening te worden gehouden met hetgeen zowel maatschappelijk als binnen de beroepsgroep hieromtrent verantwoord wordt geacht.
7.7. Wanneer een cliënt niet wil ingaan op een behandeling van de GZ-Haptotherapeut zal deze daarvan afzien en indien mogelijk voor adequate verwijzing zorg dragen.
8. Speciale zorgvuldigheid bij therapeutische belasting
8.1. Het belasten (onder druk zetten) van een cliënt is alleen dan geoorloofd indien aan alle hieronder genoemde voorwaarden is voldaan:
a. het doel van de behandeling kan niet op een andere voor de cliënt minder belastende manier worden bereikt;
b. er bestaat, naar het oordeel van de GZ-Haptotherapeut, zekerheid dat aan
2019 | Vereniging van Haptotherapeuten | 12
de cliënt geen blijvende schade wordt berokkend;
c. de GZ-Haptotherapeut heeft maatregelen genomen om alle redelijkerwijs voorzienbare nadelige gevolgen, die zich op korte of langere termijn alsnog zouden kunnen openbaren, te verwijderen of op te heffen;
d. de cliënt heeft, na voldoende en in voor hem begrijpelijke termen hierover geïnformeerd te zijn, vrijwillig en weloverwogen zijn toestemming hiervoor verleend;
e. er vindt over de toepassing van belasten regelmatig intercollegiaal overleg plaats.
9. Interdisciplinaire en collegiale samenwerking, assistentie en
doorverwijzing, leiding geven en medewerkers in dienst
9.1. In de samenwerking met niet GZ-Haptotherapeuten geldt deze Beroepscode onverkort voor de bijdrage van de GZ-Haptotherapeut.
9.2. Ter zake van de naleving van de Beroepscode draagt de GZ-Haptotherapeut eindverantwoordelijkheid voor medewerkers, assistenten en haptotherapeuten in opleiding die onder zijn leiding staan.
9.3. De GZ-Haptotherapeut zal, als hij problemen ondervindt bij de behandeling van een cliënt, zich laten bijstaan door collega’s die ten aanzien van deze problemen bekwamer of meer ervaren zijn, door middel van intervisie en / of supervisie.
9.4. Indien een hulpvraag (geheel of gedeeltelijk) de bevoegdheid of bekwaamheid van een GZ-Haptotherapeut te buiten gaat, zal hij de cliënt verwijzen naar een ter zake deskundige.
10. Dossiervoering en inzagerecht cliënt of diens vertegenwoordiger
10.1. Onder dossier wordt verstaan: een verzameling feitelijke gegevens, verkregen door de GZ-Haptotherapeut, die bewaard worden vanwege hun relevantie voor kwaliteit en / of voortgang van de professionele relatie. Rapportages uitgebracht aan derden met toestemming van de cliënt of op last van de rechter behoren hier eveneens toe. Werkaantekeningen van de GZ-Haptotherapeut met persoonlijke beoordelingen behoren niet tot het dossier, en dienen gescheiden daarvan bewaard te worden.
10.2. De GZ-Haptotherapeut dient van zijn behandeling zodanige aantekeningen bij te houden en te bewaren, dat hij de voortgang van de behandeling op adequate wijze kan waarborgen en zo nodig hierover rekenschap kan afleggen.
10.3. De GZ-Haptotherapeut zal het dossier zodanig inrichten en beheren dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de cliënt zijn verzekerd.
10.4. De GZ-Haptotherapeut bewaart het dossier onder eigen verantwoordelijkheid. Indien hij werkzaam is bij een particuliere of overheidsinstelling mag de GZ-Haptotherapeut deze verantwoordelijkheid voor wat betreft een centraal databestand gedelegeerd achten aan de werkgever. Onverminderd het bovenstaande blijft de GZ-Haptotherapeut steeds zelf aansprakelijk.
10.5. De GZ-Haptotherapeut vergewist zich ervan – bij onderbrengen van het dossier
2019 | Vereniging van Haptotherapeuten | 13
in een al dan niet geautomatiseerd centraal databestand – dat de toegang daartoe, zowel technisch (afsluitbare kast, computerbeveiliging e.d.) als bij reglement, zodanig is afgeschermd, dat hij zich kan houden aan de bepalingen van deze Beroepscode.
10.6. De GZ-Haptotherapeut bewaart na beëindiging van de professionele relatie het op naam gestelde dossier in verband met het doel waartoe het is aangelegd.
10.7. Na beëindiging van de professionele relatie dient de GZ-Haptotherapeut het dossier te bewaren conform de wettelijke termijn zoals bepaald in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO, 15 jaar) of zoveel langer als redelijkerwijs nodig geacht wordt en door hem verantwoord kan worden.
10.8. De cliënt heeft recht op inzage in het dossier, conform de vigerende wetgeving en jurisprudentie.
a. om het inzagerecht te kunnen uitoefenen dient de cliënt daartoe een schriftelijk verzoek aan de GZ-Haptotherapeut te richten;
b. dit verzoek dient op korte termijn gehonoreerd te worden;
c. het inzagerecht wordt bij voorkeur uitgeoefend in aanwezigheid van de GZ-Haptotherapeut;
d. indien uitoefening van het inzagerecht wordt verlangd nadat de behandeling werd beëindigd, kan de GZ-Haptotherapeut of het hoofd van de instelling die het beheer over het archief voert een andere GZ-Haptotherapeut dan de behandelaar aanwijzen om de uitoefening van het inzagerecht te begeleiden;
e. als de GZ-Haptotherapeut van oordeel is dat kennisname ten nadele van (het functioneren van) de cliënt kan strekken en op grond daarvan aan de cliënt afraadt om van zijn inzagerecht gebruik te maken, kan de cliënt dit recht pas uitoefenen nadat hij schriftelijk heeft verklaard dat hij van dit advies kennis heeft genomen;
f. de verzoekbrief en laatstgenoemde verklaring worden opgenomen in het dossier;
g. de GZ-Haptotherapeut zal in dat geval, als cliënt toch van bedoeld recht gebruik maakt, aanwezig zijn om de mogelijk als gevolg daarvan optredende schade zoveel mogelijk te beperken;
h. de GZ-Haptotherapeut dient ervoor zorg te dragen dat, indien de cliënt zijn inzagerecht wil uitoefenen, hij geen informatie onder ogen krijgt waarop het inzagerecht niet van toepassing is;
i. de GZ-Haptotherapeut voegt desgevraagd een door de cliënt of zijn vertegenwoordiger afgegeven verklaring met betrekking tot de in het dossier opgenomen stukken aan het dossier toe.
10.9. Wanneer inzage in het dossier door de cliënt voor deze of derden ernstig leed kan opleveren, mag de GZ-Haptotherapeut inzage ontraden of zelfs weigeren. In dit laatste geval heeft een door de cliënt aan te wijzen vertrouwenspersoon, die bereid is zich aan de geheimhoudingsplicht te onderwerpen, recht op inzage in het dossier.
10.10. Bij inzage in het dossier biedt de GZ-Haptotherapeut aan zo nodig uitleg te geven.
10.11. De cliënt heeft geen recht op inzage van informatie die vertrouwelijk aan de GZ-Haptotherapeut werd gegeven door personen die, met toestemming van de cliënt in zijn behandeling zijn betrokken. De cliënt heeft recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of vernietiging van het dossier, indien deze kan
2019 | Vereniging van Haptotherapeuten | 14
aantonen dat opgenomen gegevens onjuist of onvolledig of – gezien de doelstelling van het dossier – niet ter zake doende zijn. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk bij de dossierhouder te worden ingediend. De cliënt heeft altijd zonder opgave van redenen recht op vernietiging van zijn dossier. Ook hiertoe dient schriftelijk bij de dossierhouder een verzoek te worden ingediend.
10.12. De GZ-Haptotherapeut vernietigt de door hem bewaarde bescheiden binnen een jaar na een daartoe strekkend schriftelijk ingediend verzoek van de cliënt, tenzij het bescheiden betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de cliënt, alsmede voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet.
10.13. Bij verwijzing van cliënt zal de GZ-Haptotherapeut, na schriftelijke toestemming van de cliënt, alle relevante informatie uit het dossier ter vertrouwelijke kennisname doen toekomen aan degene naar wie verwezen wordt, en is hij bereid tot overleg.
11. Gegevensverwerking
11.1. Op de verwerking van gegevens is sinds 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG) van toepassing.
12. Relatie tot de professionele kaders (opleiding, wetenschap, veiligheid en vertrouwelijkheid)
12.1. GZ-Haptotherapeuten handelen in hun beroepsuitoefening volgens de professionele standaard. Zij dragen naar vermogen bij aan het ontwikkelen van normen en standaarden in hun vakgebied.
12.2. GZ-Haptotherapeuten onthouden zich van gedragingen waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen voorzien dat deze het vertrouwen in de wetenschap van de haptotherapie, de beoefening van de Haptotherapie of in collega’s kunnen schaden.
12.3. GZ-Haptotherapeuten houden hun professionele deskundigheid in stand en ontwikkelen deze in overeenstemming met de recente ontwikkelingen in de Haptotherapie. Zij volgen de voor hen relevante vakliteratuur en volgen bij- en nascholing.
12.4. GZ-Haptotherapeuten kiezen methoden die doeltreffend en doelmatig zijn en geven zich rekenschap van de beperkingen van die methoden.
12.5. Elke GZ-Haptotherapeut zal zijn therapeutische en / of wetenschappelijke toepassing van Haptotherapie beperken tot het gebied van zijn professionele bevoegdheid en bekwaamheid als GZ-Haptotherapeut.
12.6. Elk wetenschappelijk onderzoek waarbij Haptotherapie wordt gebruikt dient te geschieden onder handhaving van waarborgen van zorgvuldigheid met betrekking tot het belang en het welzijn van de cliënt of proefpersoon.
12.7. De GZ-Haptotherapeut onderkent zijn professionele en wetenschappelijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de betrokkenen, hun omgeving en de maatschappij. Hij is verantwoordelijk voor zijn beroepsmatig handelen. Voor zover dat in hun vermogen ligt zorgt hij ervoor dat zijn diensten en de resultaten
2019 | Vereniging van Haptotherapeuten | 15
van zijn handelen niet worden misbruikt.
12.8. GZ-Haptotherapeuten streven naar integriteit in de wetenschapsbeoefening, het onderwijs en de toepassing van de Haptotherapie. In hun handelen betonen zij eerlijkheid, gelijkwaardige behandeling en openheid tegenover betrokkenen. Zij scheppen tegenover alle betrokkenen duidelijkheid over de rollen die zij vervullen en handelen in overeenstemming daarmee.
13. Relatie tot de media
13.1. Van elke geregistreerde GZ-Haptotherapeut wordt verwacht zich te onthouden van het publiekelijk aanbieden van zijn diensten via massamedia anders dan gebruikelijk is in de professionele praktijk.
13.2. Van elke GZ-Haptotherapeut wordt verwacht om bij het publiceren van artikelen, boeken het houden van voordrachten of lezingen, het (doen) vervaardigen van films of geluidsbestanden zich te houden aan de regels van zorgvuldigheid en te waken voor misverstand of sensatie.
13.3. Opnamen (audiovisueel of anderszins) van haptotherapeutische (be)handelingen, waarvoor de betreffende cliënt(en) schriftelijk toestemming heeft / hebben gegeven, mogen nimmer worden gebruikt voor andere vertoningssituaties dan waarvoor zij zijn gemaakt.
13.4. In contacten met de media draagt de GZ-Haptotherapeut er zorg voor dat het vak Haptotherapie respectvol en inhoudelijk correct wordt uitgedragen.
13.5. Wanneer de haptotherapeutische voorlichting en kennisoverdracht onderdeel zijn van een niet speciaal hierop gericht programma, bijvoorbeeld in de visuele media, dient de GZ-Haptotherapeut die daaraan meewerkt er zorg voor te dragen dat hij zelf in zijn hoedanigheid van deskundige (h)erkenbaar blijft.
13.6. De GZ-Haptotherapeut verleent geen medewerking aan presentaties via de media, waarin personen of groepen gediscrimineerd worden vanwege hun leeftijd, levensfase, sociale en economische status, opleiding, cultuur, geloof, ras, seksuele gerichtheid of voorkeur, geslacht en levensovertuiging of welke andere grond ook.
13.7. In de media mag door de GZ-Haptotherapeut alleen in volstrekt geanonimiseerde of abstracte vorm gerefereerd worden aan bepaalde haptotherapeutische aangelegenheden van hem bekend zijnde personen.
13.8. De GZ-Haptotherapeut geeft nooit namen van cliënten aan de pers en de andere media, ook al zouden zij daar zelf mee instemmen. Evenmin verklaart hij zich bereid om aan zijn cliënten een dergelijke instemming te vragen, omdat zij vaak in een afhankelijkheidspositie verkeren ten opzichte van hem.
13.9. Als een GZ-Haptotherapeut uit hoofde van de vereniging zijn medewerking verleent aan uitingen in de (sociale) media, dan onthoudt hij zich van het maken van reclame voor zijn eigen praktijk.
13.10. In het algemeen onthoudt de GZ-Haptotherapeut zich van commentaar en uitspraken via de publieke media die afbreuk kunnen doen aan de status en de stand van ontwikkeling van de Haptotherapie.
2019 | Vereniging van Haptotherapeuten | 16
14. Subsidies, sponsoring en cont(r)acten met het bedrijfsleven
14.1. De GZ-Haptotherapeut kan en mag ter instandhouding, verbetering en verruiming van (de kwaliteit en effectiviteit van) zijn hulpverlening, (wetenschappelijk) onderzoek, voorlichting, onderwijs en dergelijke zoeken naar en gebruik maken van alle vormen van subsidieverlening en sponsormogelijkheden vanuit overheden, particuliere instellingen of stichtingen en het bedrijfsleven. In al deze gevallen dient de GZ-Haptotherapeut verantwoordelijk te blijven voor (de kwaliteit van) zijn werk en de ontwikkeling van de Haptotherapie. Hij mag in geen geval zijn werk en de Haptotherapie in het algemeen ondergeschikt maken aan de belangen van geldgevers, zoals disciplinaire belangen vanuit de overheden of commerciële belangen vanuit het bedrijfsleven.
14.2. De GZ-Haptotherapeut draagt er zorg voor dat degenen waarmee hij een professionele relatie aangaat (cliënten, opdrachtgevers en anderen), hetgeen hij aan deskundigheid heeft te bieden niet kunnen verwarren met de doeleinden of producten van zijn eventuele subsidie- en geldgevers.
14.3. Subsidies, sponsoring en cont(r)acten met het bedrijfsleven mogen niet in strijd zijn met deze Beroepscode.
14 Bijzondere bepaling
14.1 Gelet op het feit dat een beroepsethische code nimmer alle gevallen en omstandigheden kan omschrijven waarin onethisch gedrag kan worden voorkomen, wordt bepaald dat bij de toepassing van Haptotherapie onder alle omstandigheden en in alle opzichten de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen behoort te worden met betrekking tot situationeel geldende normen, zeden, gebruiken en gevoeligheden.
Overige documenten
Domeinbeschrijving Haptotherapie
Beroepscompetentieprofiel GZ-Haptotherapeut
Registratiereglement
Reglement voor nascholing en (her)registratie
Accreditatie Instrument Nascholingen
Accreditatie Instrument Opleidingen Haptotherapie Reglement praktijkvisitatie Reglement therapieaccommodatie Reglement voor het gebruik van het keurmerk en logo
Reglement Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie
Vereniging van Haptotherapeuten (VVH) Eerste Keucheniusstraat 35 H 1051 HP Amsterdam T 020 488 7116
E info@haptotherapeuten-vvh.nl